Články

Otázka postupu obecních úřadů při oznamování pozbytí řidičského oprávnění v souvislosti s dosažením 12 bodů

9.5.2010

V nedávné minulosti jsem se setkal s případem, kdy příslušný odbor nejmenovaného obecního úřadu obce s rozšířenou působností plnil povinnost neprodleně písemně oznámit řidiči, jenž byl osobou neznámého pobytu, dosažení celkového počtu 12 bodů a vyzvat jej k odevzdání řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení tak, že danému řidiči uvedené oznámení s výzvou doručoval veřejnou vyhláškou.

detail

Soudní poplatek za zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností

5.5.2010

Právní praxe vygenerovala další zajímavou otázkou, tentokráte se vážící k rejstříku obecně prospěšných společností, které vznikají v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen „ZOPS") dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností, který vedou tzv. rejstříkové soudy. Podle téhož ustanovení, odst. 5, pak platí pro vedení rejstříku obecně prospěšných společností a řízení ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností obdobně ustanovení obchodního zákoníku[1] a občanského soudního řádu[2] o obchodním rejstříku.

detail

Ještě jednou k postavení stálých rozhodčích soudů v České republice

27.4.2010

Rozhodčí řízení v České republice nabývá zejména v posledních letech na stále větším významu, a to vzdor někdy přetrvávajícím představám živících dnes již překonaný mýtus o tom, že v rozhodčím řízení se řeší jen (nebo zejména) spory vyplývající ze vztahů s tzv. mezinárodním prvkem a to výlučně právní vztahy obchodněprávní povahy, zejména pak vztahy týkající se investic mezi soukromými zahraničními investory a státem. V zahraniční aplikační právní praxi se již léta nepochybuje o značných přednostech arbitráží, resp. rozhodčího řízení, které je obecně považováno za méně formální, rychlejší a méně finančně nákladné, než občanské řízení soudní.

detail

Poznámka k závaznosti rozhodčí smlouvy uzavřené jedním z manželů

17.2.2010

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednávána reformní novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „z.r.ř."). Jejím předmětem jsou mj. předpoklady pro výkon funkce rozhodce či právní rámec existence tzv. arbitrážních center.

detail

Několik poznámek ke konkurenci soudcovského zástavního práva a zajišťovacího převodu vlastnického práva

11.1.2010

Ve světle v nedávné době vydaného usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 21 Co 582/2009 ze dne 17.12.2009 vyvstala otázka konkurence dvou vzájemně odlišných institutů, jichž věřitelé používají jako prostředek vedoucí ke splnění jejich (výlučně či zpravidla) peněžitých pohledávek, a to soudcovského zástavního práva a zajišťovacího převodu (vlastnického) práva. Oba instituty mají primárně funkci zajišťovací, i když je soudcovské zástavní právo výkonem rozhodnutí, jeho zřízením nedochází k uspokojení pohledávky.

detailAdvokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz