Články

Vláda zamítla návrh na zrušení listinných akcií na majitele

13.8.2010

PRAHA (MEDIAFAX) - Nečasova vláda ve středu zamítla návrh zákona na zrušení listinných akcií na majitele. Předlohu vypracovala ČSSD, protože listinné akcie na majitele jsou jedním z nejrizikovějších nástrojů umožňujících korupci, proto by se měly převést buď na zaknihované akcie na majitele, nebo na akcie na jméno.

detail

Vrchní soud vyslechl svědky v kárném řízení proti soudci Kučerovi

11.8.2010

PRAHA - Svědci z řad moravských státních zástupců vypovídali v kárném řízení vedeném proti místopředsedovi Nejvyššího soudu v Brně Pavlu Kučerovi. Jejich nadřízená Renata Vesecká všechny zbavila mlčenlivosti jen o určitých událostech, na všechny otázky soudu však odpovědět nemohli.

detail

Opět k souběhu pracovněprávního poměru a výkonu funkce jednatele

29.7.2010

Téma pracovněprávního poměru osoby, která zároveň vykonává funkci jednatele ve společnosti s ručením omezeným, bylo již mnohokrát diskutováno odbornou veřejností. V českém právním prostředí zdomácněl názor, že nelze uzavřít pracovní smlouvu, kde by druh práce byl vymezen jako výkon funkce jednatele.

detail

Smluvená výše úroků z prodlení

28.7.2010

O smluvní pokutě toho bylo již napsáno tolik, že při nezměněné judikatuře Nejvyššího soudu České republiky (NS) lze jen těžko přinést nějakou invenci do interpretace a aplikace tohoto oblíbeného institutu utvrzujícího závazek. Zdá se však, že neméně významný a obdobně tíživě (sankčně) působící institut - úroky z prodlení - zůstává mírně stranou zájmu. Snad proto, že se zdá velmi zřetelně legislativně upraven. Ani s jeho výší nebývá aplikační problém, když tato je kogentně stanovena podzákonným předpisem, konkrétně nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení, ve znění pozdějších předpisů. To platí ovšem toliko ve vztazích nepodnikatelských. V režimu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ" či „obchodní zákoník") je kogentnost a zákonodárcem stanovená výše sankce za prodlení s plněním peněžitého závazku odstraněna ve prospěch flexibility a autonomie vůle, což z úroku z prodlení činí variabilní prvek smluvních vztahů, podobně jako je jím smluvní pokuta. Dle ust. § 369 ObchZ totiž platí, že pevná „zákonná" výše úroku z prodlení se použije pouze subsidiárně, není-li mezi stranami sjednáno jinak. Smluvní úroky z prodlení jsou tak výhradně tématem obchodního práva.1

detail

MF uvedlo, že uspělo v arbitráži ohledně bytů OKD

22.7.2010

Praha/Ostrava 20. července (ČTK) - Ministerstvo financí uspělo v arbitráži u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ohledně bývalých bytů OKD. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Podle rozhodnutí mají nájemníci nadále předkupní právo za zvýhodněných podmínek, dodal Jakob. Společnost RPG Industries, která prostřednictvím firmy RPG Byty vlastní na severu Moravy téměř 45.000 bytů, ovšem již v březnu oznámila, že se z arbitráže stahuje.

detail

Snížení platu ústavních činitelů

19.7.2010

Nečas potvrdil plán snížit platy ústavním činitelům včetně soudců.

Stát sníží všem ústavním činitelům včetně soudců plat o pět procent. Při návštěvě vysokých soudů v Brně to dnes řekl premiér Petr Nečas (ODS). Závazek vyplývá už z koaliční smlouvy, kterou podepsali zástupci ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Premiér se neobává toho, že by soudci napadli snížení platů u Ústavního soudu, kde v minulosti s podobnými podněty uspěli.

detail

Hotové výdaje likvidátora družstevní záložny

12.7.2010

V právní praxi vygenerovala otázka, jakým způsobem má likvidátor družstevní záložny postupovat v případě, kdy je družstevní záložna povinna hradit v soudních, rozhodčích a jiných řízeních vyměřené soudní poplatky, když družstevní záložna nedisponuje majetkem k jejich úhradě, a proto je na místě se na povinnost k úhradě hotových výdajů a odměny likvidátora družstevní záložny zaměřit podrobněji.

detail

Judikatura obecných soudů v otázce uznání dluhu (závazku) a rozhodčí řízení

22.6.2010

Rozhodčí řízení, moderní způsob řešení sporů, upravený v České republice zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.r.ř."), aplikovatelný na téměř všechny majetkové spory[1]...

detail

Výše smluvní pokuty ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu ČR

19.5.2010

Judikatuře Nejvyššího soudu České republiky (dále jen „soud") lze připsat k dobru jistou stálost a sjednocující roli v rozhodování celé české soudní soustavy, čímž posiluje právní jistotu ve vztazích a zakládá i potřebnou očekávatelnost autoritativních rozhodnutí coby významný atribut právního státu. Uvedenému se však svým způsobem vymyká náhled na tolik praktickou problematiku smluvní pokuty. Judikatura zde zaznamenala zhruba před deseti lety zásadní obrat při interpretaci ust. § 544 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ"), když konečně uvedenému ustanovení přiřkla dispozitivnost a položila důraz na autonomii vůle stran.

detail

Veřejný zájem a zásady v § 2 odst. 4 správního řádu

18.5.2010

V otázce zásad správního řízení hrají zásady vyjádřené v ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ"), otázku podle názoru autora této eseje klíčovou. Vedle jiných zásad správního práva, kterými je správní orgán povinen se při svém rozhodování řídit, vyjádřených rovněž v ustanovení § 2 SprŘ, ale i v četných jiných ustanovená správního řádu jsou to právě zásady explicitně pojmenované v ustanovení odstavce čtvrtého dotčeného ustanovení, jejichž stručný rozbor bude předmětem této eseje, a to zejména s akcentem na pojem veřejného zájmu.

detailAdvokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz