Články

Jeden případ libovůle obecného soudu ve vztahu k rozhodčímu řízení

27.10.2010

V právnických učebnicích zaměřených na rozhodčí řízení se standardně dočteme, že obecné soudy zaujímají ve sféře rozhodčího řízení dvojí funkci - jednak státního dohledu a jednak pomocníka v úkonech, s nimiž si rozhodci objektivně neporadí. 

detail

Rozhodčí doložka arbitrážních center

5.10.2010

Dne 28. 5. 2009 vydal Vrchní soud v Praze pod sp.zn.: 12 Cmo 496/2008 usnesení, kde se zásadním způsobem a zcela v rozporu s dosavadní judikatorní praxí nejen Nejvyššího soudu České republiky vyjádřil k legálnosti, resp. nelegálnosti působení tzv. arbitrážních center (tj. právnických osob, které nejsou stálými rozhodčími soudy), k možnosti, resp. nemožnosti vydávat těmito subjekty pravidla, jakožto vzorové dohody o tom, jak má být počet a osoby rozhodců určeny, resp. o tom, jakým způsobem má být rozhodčí řízení vedeno a dalším skutečnostem s touto problematikou souvisejícím.

detail

Konstituování rozhodčího fóra podle Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži

29.9.2010

Pod záštitou Hospodářské komise OSN pro Evropu byla dne 21. 4. 1961 v Ženevě podepsána Evropská úmluva o obchodní arbitráži (dále jen „Úmluva"). U jejího podpisu byla i tehdejší Československá socialistická republika[1], přičemž Úmluva byla publikována jako Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži.[2]

detail

Malá poznámka ke kritice zrušení části insolvenčního zákona

23.9.2010

Bohumil Havel se ve svém kriticky laděném příspěvku s názvem Ústavní soud o zrušení části insolvenčního zákona a chyba systému pustil do Ústavního soudu České republiky (dále jen „Ústavní soud"), který v plenárním rozhodnutí Pl.ÚS 14/10 rozhodl o tom, že se ke dni 31.3.2011 zrušuje zákaz věřitele popírat pohledávky jiného věřitele (§ 192 odst. 1 insolvenčního zákona). Ústavní soud svou argumentaci opřel o porušení práva na spravedlivý proces, když insolvenčního správce popsal jako veřejnoprávní orgán, který autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech věřitelů.

detail

Absence ústního jednání jako zrušovací důvod ve smyslu ustanovení § 31 zákona o rozhodčím řízení

21.9.2010

Dispozitivní ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.r.ř." či „zákon o rozhodčím řízení"), umožňuje účastníkům rozhodčí smlouvy sjednat, aby se rozhodčí řízení, které účastníci sjednali jako nástroj řešení případných sporů, bylo konáno bez nařízení ústního jednání.[1] Ustanovení § 31 písm. e) pak normuje, že důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu je skutečnost, že účastníku rozhodčího řízení nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat.

detail

K retroaktivitě judikatury aneb modelový příklad judikátu Vrchního soudu v Praze týkající rozhodčího

9.9.2010

Před rokem rozvířil stojaté vody tuzemského rozhodčího řízení judikát Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2009, týkající se neplatnosti rozhodčí doložky sjednané ve prospěch tzv. arbitrážního centra[1].

detail

Osud pohledávky zajištěné soudcovským zástavním právem v konkursu

6.9.2010

V právní praxi insolvenčního řízení vyvstala otázka interpretace ustanovení § 248 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ" nebo insolvenční zákon"), konkrétně pak s přihlédnutím k tomu, zda lze věřitele, který přihlásil do konkursu svoji pohledávku jako pohledávku zajištěnou soudcovským zástavním právem, považovat za věřitele zajištěného za situace, kdy usnesení soudu o zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitosti dlužníka bylo vydáno až po zahájení insolvenčního řízení.

detail

Portál Elaw.cz publikoval judikát rozhodčího soudu při IAL SE

27.8.2010

Portál elaw.cz publikoval na svých stránkách v článku „Opět k povaze rozhodčího řízení aneb jeden nález rozhodčího soudu" judikát Rozhodčího soudu při IAL SE o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách, ve světle Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993.

detail

Noví koaliční partneři podporují mimosoudní řešení sporů

23.8.2010

Nová česká vláda jmenovaná prezidentem republiky v úterý 13. července 2010 si v koaliční smlouvě klade za cíl „provést podrobnou analýzu soudních agend s cílem posílit princip mediace při řešení soudních sporů, snížit nadbytečnou soudní administrativu a v některých případech odejmout rozhodovací pravomoc soudů například převedením této pravomoci jinému státnímu nebo nestátnímu orgánu nebo subjektu."

detail

Daňový poradce nemusí zaplatit 62 tisíc korun jako náhradu škody

18.8.2010

PRAHA (MEDIAFAX) - Ústavní soud ve středu vyhověl stížnosti pražského daňového poradce Vladimíra Chudárka, jemuž obecné soudy uložily povinnost zaplatit 61 922 korun jako náhradu škody způsobené klientovi při výkonu daňového poradenství. Verdikt vynesl soudce-zpravodaj Jiří Nykodým.

detailAdvokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz