Články

Další komentář ke kauze IZIP

21.11.2011

Kauza elektronické zdravotní knížky IZIP pokračuje. Redaktoři České televize zjistili další zajímavé skutečnosti ohledně hospodaření VZP a předali je k odbornému výkladu JUDr. Luďkovi Lisse. Informace byly prezentované v neděli 20.11. 2011 v Událostech na programu ČT1. Více najdete také v našem článku...

 

detail

Obnovení certifikace ISO 9001

27.10.2011

Byla nám úspěšně obnovena certifikace ISO 9001. Advokátní kancelář LISSE LEGAL - Lisse & partners prošla auditem SGS a opět jsme tak dokázali neměnnou kvalitu našich služeb.

 

 

detail

Náš odborný komentář ke kauze IZIP

5.10.2011

Pan JUDr. Luděk Lisse byl požádán redaktory České televize o odborné vyjádření k aktuální kauze elektronické zdravotní knížky IZIP. Tento projekt a VZP budou nyní pravděpodobně podrobeni nezávislému auditu kvůli ověření vzájemných vztahů. Nad elektronickou knížkou se totiž vznáší riziko mezinárodní arbitráže...

detail

K vybraným problémům návrhu novely zákona o rozhodčím řízení

5.9.2011

Na odborném portálu epravo.cz vyšel nový článek našich rozhodců dr. Lisse a Mgr. Hrabce s názvem "K vybraným problémům návrhu novely zákona o rozhodčím řízení". Tento článek si klade za cíl přispět k odborné diskusi nad návrhem zásadní vládní novely zákona.

detail

Zdokonalili jsme Uznání dluhu

26.7.2011

Uznání dluhu je ideálním způsobem zajištění dluhu, nezbavuje však věřitele v případě platební nekázně dlužníka nutnosti žalovat dlužnou částku před obecným soudem – a to může způsobit nemilé překvapení spočívající v tom, že soudní řízení může trvat i několik let.

detail

Výše smluvní pokuty ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu ČR

8.3.2011

Soud se po této argumentační linii dobral uznání zákonnosti konstrukce smluvní pokuty jako procentní sazby za určitou dobu prodlení i smluvní pokuty, jejíž výše závisí na jiných proměnných veličinách (např. sazebník jednoho z kontrahentů).

detail

Mlčenlivost rozhodce

7.3.2011

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „RozŘ") platí, že „Rozhodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této povinností zproštěni".

detail

Povinnost osobního výkonu funkce obchodního zástupce

6.3.2011

Obchodní zastoupení  je nezávislá podnikatelská činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv, již se obchodní zástupce zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet, a to jménem zastoupeného a na jeho účet.

detail

Několik postřehů k neplatnosti kupní smlouvy podle § 39 občanského zákoníku

5.3.2011

Obvodní soud pro Prahu 4 určil rozsudkem ze dne 28. června 2010, že bytová jednotka, k níž se žalobce domáhal určení vlastnictví, je ve výlučném vlastnictví žalobce.

detail

Konkurence soudního řízení a rozhodčího řízení podle Newyorské úmluvy

4.3.2011

Smyslem a účelem úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů uzavřené 10. června 1958 v New Yorku (dále jen „Newyorská úmluva")[1], která byla přijata na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži, je stanovit elementární pravidla, která umožní v signatářských státech tohoto mezinárodního paktu uznat a vykonat tzv. cizí rozhodčí nález, tedy rozhodčí nález vydaný v jiném státě, než ve státě, ve kterém se o jeho uznání a výkon žádá.

detailAdvokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz