Naše články - 2011

Publikační činnost našich zaměstnanců je výrazem jejich zájmu o právo, který se neomezuje pouze na aplikační praxi, ale je transformován i v teoretické rovině. Pravidelně přispíváme články do právních publikací, či esejí, kterými pozitivně ovlivňujeme současnou právní doktrínu.

 

Datum Link na článek Médium Autor příspěvku
30.11. 2011 Hayekovo myšlení ve světle současné
hypertrofie legislativy
epravo.cz
20.10. 2011 Nalézání práva rozhodci v nové judikatuře
Ústavního soudu
elaw.cz
20.09. 2011 Kdo jedná za společnost v řízení
o obnovení likvidace
epravo.cz
14.09. 2011

K vybraným problémům návrhu novely zákona
o rozhodčím řízení

elaw.cz JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Mgr. Jan Hrabec
06.09. 2011

Judikatorní kolotoč v rozhodčím řízení
aneb tady pomůžejen legislativní změna

epravo.cz
23.08. 2011

K vybraným problémům návrhu novely zákona
o rozhodčím řízení

epravo.cz
16.08. 2011

Pravomoc ESD rozhodovat jako rozhodčí soud

elaw.cz
29.07. 2011 Rozhodce jako „jiný orgán“ ve smyslu čl. 36 Listiny elaw.cz
28.07. 2011 Dodatečné úkony účastníků rozhodčího řízení epravo.cz
30.06. 2011 Robert T. Kiyosaki a law in action elaw.cz
17.06. 2011 Přiměřená aplikace o.s.ř. v rozhodčím řízení epravo.cz
07.06. 2011 Jak může pomoci Rozhodčí řízení epravo.cz
25.05. 2011 Je overrulling v oblasti rozhodčího řízení ústavní? elaw.cz
17.05. 2011 Obligatorní náležitosti rozhodčí smlouvy jako součásti
spotřebitelských smluv de lege ferenda
epravo.cz
06.05. 2011 Zbytečná hysterie kolem „souběhu“ elaw.cz
29.04. 2011 PRÁVO - časopis pro právní teorii a praxi elaw.cz
29.03. 2011 K otázce rozhodčího řízení bez existence
rozhodčí smlouvy
elaw.cz
18.03. 2011 Proč si myslím, že by manželství mělo být
právnickou osobou
elaw.cz
28.02. 2011 Právní rozhledy č. 3/2011 elaw.cz
28.02. 2011 Oprávnění rozhodců zkoumat svoji pravomoc elaw.cz
18.02. 2011 Mlčenlivost rozhodce elaw.cz
01.02. 2011 Aktuální judikatura krajských soudů - určení rozhodce epravo.cz
31.01. 2011 Obchodněprávní revue č. 2/2011 elaw.cz
17.01. 2011 Rozhodování spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení
de lege ferenda
elaw.cz
12.01. 2011 Rozhodčí soud vs. arbitrážní centrum epravo.cz
10.01. 2011 Jak je to vlastně s otázkou sjednocování judikatury
v otázce rozhodčího řízení?
elaw.cz JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout
01.01. 2011 Právní rádce č. 1/2011 elaw.cz

 



Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz