Naše články - 2010

Publikační činnost našich zaměstnanců je výrazem jejich zájmu o právo, který se neomezuje pouze na aplikační praxi, ale je transformován i v teoretické rovině. Pravidelně přispíváme články do právních publikací, či esejí, kterými pozitivně ovlivňujeme současnou právní doktrínu.

 

Datum Link na článek Médium Autor příspěvku
29.12. 2010 K soudnímu přezkumu aktů prezidenta republiky elaw.cz
23.12. 2010 Povinnost osobního výkonu funkce
obchodního zástupce
elaw.cz Mgr. Jan Hrabec
14.12. 2010 Rozhodci a jejich činnost de lege ferenda epravo.cz
02.12. 2010

Řešení sporů nejen neplatičů splátkového prodeje

elaw.cz JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
10.11. 2010

Usnesení soudu a jejich podepisování

elaw.cz
05.10. 2010

Rozhodčí doložka arbitrážních center

epravo.cz Mgr. Patrik Spannbauer
Mgr. Bc. Patrik Frk
29.09. 2010

Konstituování rozhodčího fóra podle Evropské úmluvy
o mezinárodní obchodní arbitráži

epravo.cz Mgr. et Bc. Patrik Frk
21.09. 2010 Malá poznámka ke kritice zrušení části
insolvenčního zákona
epravo.cz
15.09. 2010 Absence ústního jednání jako zrušovací důvod
ve smyslu ustanovení § 31 zákona o rozhodčím řízení
epravo.cz JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout
15.09. 2010 Několik postřehů k neplatnosti kupní smlouvy
podle § 39 občanského zákoníku
elaw.cz Miroslav Krsek
07.09. 2010 K retroaktivitě judikatury aneb modelový příklad
judikátu Vrchního soudu v Praze
elaw.cz
30.08. 2010 Osud pohledávky zajištěné soudcovským
zástavním právem v konkursu
elaw.cz JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA
Mgr. Jan Spour
29.07. 2010 Opět k souběhu pracovněprávního poměru
a výkonu funkce jednatele
elaw.cz Mgr. Jan Spour
14.07. 2010 Konkurence soudního řízení a rozhodčího řízení
podle Newyorské úmluvy
elaw.cz Mgr. et Bc. Patrik Frk
22.06. 2010 Judikatura obecných soudů v otázce uznání dluhu
(závazku) a rozhodčí řízení
elaw.cz JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout
16.06. 2010 Pojďme proti mýtům aneb K otázce povahy
rozhodčího řízení
epravo.cz
18.05. 2010 Veřejný zájem a zásady v § 2 odst. 4 správního řádu elaw.cz
09.05. 2010 Otázka postupu obecních úřadů při oznamování
pozbytí řidičského oprávnění
elaw.cz Mgr. Ivan Pavelka
05.05. 2010 Soudní poplatek za zápis obecně prospěšné společnosti
do rejstříku obecně prospěšných společností
elaw.cz JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout
27.04. 2010 Ještě jednou k postavení stálých rozhodčích soudů
v České republice
elaw.cz
31.03. 2010 Neplatnost rozhodčí smlouvy arbitrážního centra epravo.cz
11.03. 2010 Několik poznámek ke konkurenci soudcovského
zástavního práva
epravo.cz Mgr. Barbora Frantová
22.02. 2010 Přezkum věcné správnosti rozhodčího nálezu soudem epravo.cz
16.02. 2007 Několik poznámek k ust. § 3 zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, a k některým ustanovením souvisejícím
epravo.cz

 Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz