Nekalá soutěž

podle nového občanského zákoníku

Ustanovení o nekalé soutěži budou po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku obsažena v novém občanském zákoníku, na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy byla obsažena v zákoníku obchodním. Právní úprava nekalé soutěže byla do nového občanského zákoníku zakotvena proto, že „hospodářská soutěž není omezena jen na podnikatele, nýbrž i na jiné soutěžitele a její úprava zasahuje i soukromá práva a povinnosti dalších osob (např. tzv. osob pomocných). Další podstatný důvod této změny je v tom, že i za situace, kdy je právo hospodářské soutěže upraveno zvláštním zákonem (č. 143/2001 Sb.), neobsahuje tato úprava soukromoprávní ustanovení, která je tudíž potřebné zařadit do občanského zákoníku“.

Nekalá soutěž je v novém občanském zákoníku zakotvena v hlavě III (závazky z deliktů), díle 2 (zneužití a omezení soutěže), který se dělí na oddíl 1 (obecná stanovení) a oddíl 2 (nekalá soutěž). Obecná ustanovení v uvedeném oddíle 1 upravují pojmové vymezení soutěžitele. Nový občanský zákoník jinak definuje i soutěžitel, kterým se nově rozumí  „toho, kdo se účastní hospodářské soutěže“ (§ 2972 NObčZ). Zůstalo tedy zachováno odlišné pojetí soutěžitele podle soukromého a veřejného práva (srov. ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

Změn, kterých přinesla nová právní úprava nekalé soutěže v novém občanském zákoníku, je více, a naši advokáti Vám v této oblasti rádi poradí, ať již jste subjektem dotčeným chováním jiného soutěžitele na trhu, nebo naopak zákazníkem, či soutěžitelem, který je jiným soutěžitelem žalován. Právo nekalé soutěže není jednoduché a proto se v tomto případě obracejte na erudované odborníky, jsme tu pro Vás.


 Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz