Rozhodčí řízení

Je řízení podobné soudnímu s tím rozdílem, že spor nerozhoduje soudce (tedy osoba stanovená státem), ale rozhodce (tj. osoba, na níž se sporné strany dohodly). Takové řízení je rychlejší, finančně méně nákladné a z těchto důvodů i efektivnější.

Výsledkem rozhodčího řízení je vydání rozhodčího nálezu, tedy rozhodnutí, které je podle zákona postaveno na úroveň rozsudku soudu (tj. rozhodnutí státního soudu). Na základě tohoto nálezu lze dát prohranou stranu na exekuci. Při jejím nařízení se pak postupuje stejně jako u obecného soudu.

Rozhodčí doložka

Pokud chcete řešit svoje spory efektivně v rozhodčím řízení, je třeba učinit součástí smlouvy, kterou uzavíráte se svým obchodním partnerem, zvláštní ujednání, které se nazývá rozhodčí doložka. Znění rozhodčí doložky našich právníků je zde:

„Všechny spory z této smlouvy, jakož i spory o její neplatnost a výklad budou rozhodnuty v rozhodčím řízení před rozhodcem JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D., zapsaným v seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti České republiky, č. osv. 142. V řízení bude postupováno podle zákona č. 216/1994 Sb. a hmotného práva České republiky. Místem konání a doručovací adresou rozhodčího řízení je sídlo LISSE LEGAL, Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 7.000,- Kč bez DPH. Za každého dalšího účastníka se základ poplatku zvyšuje o 50 %. Jako svoji adresu pro doručování si smluvní strany výslovně zvolily adresu uvedenou shora v této smlouvě u jejich identifikace, vyjma případu, kdy rozhodci sdělí jako doručovací adresu jinou (dále jen „doručovací adresa“). Pokud se některá ze smluvních stran přestane na doručovací adrese zdržovat, nebo tato přestane existovat, je povinna písemně oznámit změnu adresy do 15 dnů druhé smluvní straně a rozhodci; neučiní-li tak, bude i nadále doručováno na doručovací adresu dosavadní s tím, že veškeré písemnosti včetně rozhodčího nálezu se budou považovat za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v občanském soudním řádu, jenž se na doručování v rozhodčím řízení jinak přiměřeně aplikuje. Vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce rozhodce, vedené v elektronické podobě na webové stránce www.urednideskarozhodce.cz. Rozhodčí řízení se koná písemně bez ústního jednání na základě písemných podkladů.“

Tento text jednoduše okopírujete z těchto webových stránek a zanesete jej (nebo Váš právník) do smlouvy. V případě sporu bude pak spor rozhodovat rozhodce uvedený v rozhodčí doložce.Advokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

Bc. Veronika Kubičková

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz