Články

V dohodě o provedení práce bez odměny

9.8.2017

Žádný zaměstnanec, který pracuje podle dohody o provedení práce, se nemusí obávat, že za tuto práci nedostane odměnu. Titulek dnešního blogu jen vyjadřuje skutečnost, která je jednou ze základních změn v zákoně o zaměstnanosti (ZOZ - č. 435/2004 Sb.) Jeho účinnost nastane 29. července 2017 podle zákona č. 206/2017 Sb.

Jen polovina minimální mzdy

Existence pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce (dále „dohoda“) bude překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání podle novelizovaného § 25 ZOZ. Uchazeči o zaměstnání nebudou mít možnost si přivydělávat podle dohody a současně pobírat podporu v nezaměstnanosti. Podle dřívějšího právního stavu si mohli „vydělávat „ až polovinu minimální mzdy, to je 5 500 Kč.Důvodem změny je, že zaměstnání podle dohody poskytuje zaměstnanci „oslabenou ochranu“ např. k účasti na nemocenském pojištění. Rovněž tento způsob výkonu zaměstnání ve většině případů nesměřuje, a to ani ze strany zaměstnavatelů, k vytvoření podmínek pro to, aby se uchazeči o zaměstnání trvale uplatnili na trhu práce.

mzda

Nadále zůstává možnost, aby někteří uchazeči o zaměstnání byli zařazeni do evidence. Je to tehdy, jestliže budou vykonávat činnost na základě pracovního či služebního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční mzda/odměna připadající na 1 měsíc nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Tito zaměstnanci si tedy mohou „vydělávat“ maximálně 5 500 Kč měsíčně, mohou být zařazeni do evidence uchazečů a současně pobírat podporu v nezaměstnanosti. Vyloučena je tedy dohoda o provedení práce bez ohledu na výši odměny.

Rozšíření zákazu diskriminace.

Při uplatňování práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání jsou účastníci právních vztahů podle ZOZ např. zaměstnavatelé, úřady práce, uchazeči o zaměstnání apod. povinni zajišťovat rovné zacházení a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací.

Právo na zaměstnání nelze odepřít

Novela ZOZ podstatně rozšiřuje dosavadní ustanovení § 4a, jímž byla zakázána jakákoliv diskriminace. Toto ustanovení bylo doplněno o znění, že právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, politických stranách apod. Výslovně se nově uvádí, že diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví

práce1

Novela zákoníku práce

Současně s novelou ZOZ byly přijaty změny v zákoníku práce (ZP). Ustanovení § 16 upravující rovné zacházení a zákaz diskriminace bylo doplněno. Obdobně jako v novele ZOZ se §16 ZP rozšířil o diskriminační znaky, které jsou zakázány v pracovněprávních vztazích. Rozdíl je tedy patrný: V ZOZ nelze občanovi odepřít právo na zaměstnání z důvodů diskriminačních, podle ZP je jakákoliv diskriminace zakázána v pracovněprávních vztazích.

Jedno povolení ke zprostředkování

Podstatná část dalších změn v novele ZOZ směřuje k agenturnímu zaměstnávání. Sloučí se dosavadní druhy povolení ke zprostředkování zaměstnání do jednoho povolení. To znamená zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy. Jedno povolení ke zprostředkování zaměstnání bude opravňovat agentury práce ke všem činnostem, které s tím souvisejí.

ZUK426fa6_kalkul

Dále se zavádí opatření, jehož prostřednictvím se zamezuje, aby funkci odpovědného zástupce u agentury práce, která je právnickou osobou, nemohly vykonávat osoby, jež se ve funkci odpovědného zástupce neosvědčily.

Finanční způsobilost a kauce

Právnická nebo fyzická osoba, která bude žádat o povolení ke zprostředkování zaměstnání, bude povinna složit kauci ve výši 500 tisíc korun. Tím žadatel o povolení ke zprostředkování zaměstnávání prostřednictvím agentury prokáže finanční způsobilost k reálnému výkonu této činnosti a zajištění požadavků na kvalitu zprostředkování.

Cílem opatření je zajištění záruky úspěšné existence agentury práce. Prokázání finanční způsobilosti nesouvisí s ochranou dočasně přidělovaných zaměstnanců, ale má za cíl eliminovat vznik účelově založených agentur práce.

Pracovní smlouva odpovědného zástupce

Rozšiřují se důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, např. když agentura práce nebude na tomto úseku vyvíjet činnost. Funkci odpovědného zástupce bude možné vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Splnění této podmínky se nebude vyžadovat u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby. Je tedy vyloučena nejen dohoda o provedení práce ale i dohoda o pracovní činnosti. Užší svázání agentury práce, která je právnickou osobou s jejím odpovědným zástupcem prostřednictvím pracovního poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně poskytuje vyšší záruku služeb poskytovaných agenturami práce.

Rozšíření přestupků

Současně se rozšířil výčet přestupků na úseku agenturního zaměstnávání v zákoně o inspekci práce (č. 251/2005 Sb.) Nebude–li dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovat údaje vyžadované v § 308 ZP nebo nebude–li písemná, může inspekce práce uložit za tento přestupek pokutu až do výše jednoho milionu korun.

job

Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele u něhož:

  • je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu,
  • konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

Zastřené zprostředkování

Do ustanovení § 140 ZOZ se nově zařazuje správní delikt, jehož se dopustí právnická nebo fyzická osoba, která zastřeně zprostředkovává zaměstnání. V podstatě se jedná o zprostředkování zaměstnání „načerno.“ Rozumí se tím „činnost“ právnické nebo fyzické osoby spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání (např. neexistující povolení ke zprostředkování).

Příspěvek pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel, který vytvoří volné pracovní místo (tzv. společensky účelné pracovní místo) a přijme na něj uchazeče o zaměstnání, který je evidován na úřadu práce, může od tohoto úřadu dostat finanční příspěvek. Podle současné právní úpravy se mu poskytuje mu po dobu 12 měsíců. Novela ZOZ prodlužuje tuto dobu na 24 měsíců. Účelem prodloužení doby jel zpružnit a více využívat tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. U nejvíce ohrožených skupin osob na trhu práce, které budou příspěvek delší dobu využívat (zejména osoby s nízkým vzděláním a osoby dlouhodobě nezaměstnané) není dosavadní doba 12 měsíců dostatečná k jejich trvalému uplatnění na trhu práce.

Advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE. je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva. Legislativně se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce, včetně předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, které byly Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracovány a zákonodárnými orgány přijaty. V průběhu pracovní činnosti na MPSV byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády. Je držitelem stříbrné a bronzové medaile prof. rytíře A. Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu. Má širokou odbornou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce.  V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva. V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

seznam všech článkůAdvokátní kancelář LISSE LEGAL poskytuje komplexní právní služby zejména v oblastech:

KONTAKTUJTE NÁS

mob.: +420 777 705 807
email: advokat@lisse.cz

Kontakt

Pokud máte jakýkoli dotaz můžete nám zavolat nebo napsat:

Bc. Veronika Kubičková

mob.: 777 705 807
advokat@lisse.cz